KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu         : Kentkart Şirketler Grubu

Adres                         : Gümüşsuyu Mahallesi Muhtar Kamil Sk. No:3 K. 2 Beyoğlu Taksim İstanbul

Biz, Kentkart Şirketler Grubu (“Kentkart”) olarak siz müşterilerimizi, tüketicilerimizi ve çalışanlarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi hususunda aydınlatmak istiyoruz.

Bizimle tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde ticari faaliyetlerimizi ve mevzuattan doğan yükümlülüğümüzü yerine getirmek için hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek ve müşterilere sunulan performans değerlendirme çözümleri kapsamında profilleme için kullanılabilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Amaçları
1.1 Yöntemimiz

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaçlar için gerekli olan süre kadar

işlenip saklanabilecektir.

1.2 Amaçlarımız

Kişisel verileriniz Kentkart tarafından;

 1. Donanımsal, yazılımsal ve çevrim içi veya çevrim dışı diğer hizmetler kapsamında en iyi hizmeti sunmak,
 2. Elektronik ve temassız ödeme işlemleri gerçekleştirmek,
 3. Araç içi şoför ve yolcu güvenliğini sağlamak ve yönetmek, durak ve otobüs lokasyon, doluluk ve süreleri vb. ile ilgili bilgilendirmeler yapmak, yolculuk, araç ve otopark yönetimine yardımcı olmak,
 4. Bu servisleri geliştirmek ve test etmek amacıyla yazılım geliştirmek, donanım üretmek, raporlar hazırlamak ve çeşitli analizler yapmak,
 5. Sistem bakım ve geliştirmelerini gerçekleştirmek ve bunların yönetimini geliştirmek dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş faaliyetlerimizi sürdürmek,
 6. Tüketicilerimize, müşterilerimize ve abonelerimize daha iyi hizmet ve ürün sunmak adına onları daha iyi tanımak, anlamak; ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek, kendileriyle olan iletişimimizi geliştirmek,
 7. Tüketicilerimizi, müşterilerimizi ve abonelerimizi hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek,
 8. Uygun teklif sunabilmek için analiz yapmak ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek ve bu amaçlarla anketler yapmak,
 9. İhtiyaçları belirleyerek Ar-ge yatırımlarını gerçekleştirmek,
 10. Müşterilerimize eğitimler sunmak,
 11. Çevre politikalarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmek,
 12. Reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
 13. Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü ölçüde yapabilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için ya da bizim tabi olduğumuz kanun ve mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

2. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Çeşitli hizmetlerimiz ve yükümlülüklerimiz ve internet sitemiz vasıtasıyla kurduğumuz iletişim kapsamında, bizimle tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı olarak paylaştığınız ve aşağıda bulunabilecek veriler tarafımızca veya yetkilendirdiğimiz 3. kişiler tarafından işlenmektedir:

 1. Kimlik bilgileriniz,
 2. İletişim bilgileriniz,
 3. Kredi kartı ve toplu taşıma geçiş ücreti bilgileriniz,
 4. Kişiselleştirilmiş kart kullanım ve dolum bilgileriniz,
 5. Kimlik bilgisi, SMS bilgisi gibi bazı cihaz verileriniz,
 6. Konum bilginiz,
 7. Öz geçmiş bilginiz,
 8. Sağlık bilginiz, fotoğrafınız ve video görüntüleriniz gibi bazı özel nitelikli kişisel verileriniz,
 9. Araç kullanım ve plaka bilgileriniz,
 10. IP numaranız, elektronik posta adresiniz,
 11. Müşteri bilgileriniz.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak; işyeri güvenliğinin sağlanması, çalışanların mevzuata uyumluluğunu sağlamak ve söz konusu uyumun yönetilmesi gibi işletmesel nedenler ile Kentkart veya Kentkart’ın işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak ve gerektiğinde anonimleştirilerek Grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt dışında ve yurt içinde aktarıma tabi tutulabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Kentkart veya Kentkart adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından internet sitemiz, hizmetlerimiz kapsamında kullanımınıza sunulan elektronik ve temassız ödeme cihazları, takip ve güvenlik sistemleri, yönetim sistemleri, bilgilendirme sistemleri, depolama birimleri ve sair elektronik cihazlar ile muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar ve uygulama marketleri, çevrim içi operasyon merkezleri, şikayet formları,  destek hattımız ile yapılan telefon görüşmeleri, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Kentkart ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak, noter aracılığıyla ya da elektronik ortamda veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, Gümüşsuyu Mahallesi Muhtar Kamil Sk. No:3 K. 2 Beyoğlu/Taksim/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresimize ( [email protected])  güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kent Kart Grup Şirketleri Listesi