Bezbednost Informacija I Održivost - kentkart

Bezbednost Informacija I Održivost

Home Bezbednost Informacija I Održivost

Održivost

Svetski poslovni savet za održivi razvoj (WBCSD) definiše održivi razvoj kao “razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.” To je sveobuhvatni pristup koji, balansirajući potrebe poslovnog sveta i ljudskog života sa održivošću prirodnih resursa, ima za cilj da danas kreira plan u skladu sa budućnošću u smislu ekonomskih, ekoloških i društvenih aspekata.

Budući da predstavlja vrlo efikasan strateški ključ za stvaranje konkurentne diferencijacije i nastavak inovacija, koncept održivosti jedna je od glavnih tema brojnih kompanija i organizacija od poslovnog sveta do nevladinih organizacija.

U oblasti transporta, kao i u svim drugim sektorima, radi se na upravljanju održivošću, kao i studijama usmerenim na unapređenje rezultata kroz usvajanje politika kvaliteta, bezbednosti informacija, bezbednosti na radu i radnika, životne sredine i energije, zadovoljstva kupaca, društveno odgovornog poslovanja, ljudskih resursa i informisanja dobavljača i javnosti, kao i dokumentima koji podržavaju takve politike zajedno sa konceptom korporativnog upravljanja.

kent kart je dugi niz godina radio na inkorporiranju posebnog pristupa aspektu održivosti i njegovom upravljanju usvajanjem sistema upravljanja kvalitetom 9001, sistema upravljanja životnom sredinom 14001 i sistema upravljanja bezbednošću informacija 27001. Kompanija svakim danom unapređuje studije u ovoj oblasti.

U tom smislu, cilj kent karta je da zaštiti i očuva sadašnje prirodne resurse i vrednosti u svojim sistemima i aplikacijama i prenese ih na buduće generacije. Tehnologije smart kartica koje je razvio kent kart smanjile su potrošnju papira u javnom prevozu na najmanju moguću meru, a aplikacija “online dopuna” eliminisala je upotrebu papirnih karata i računa. Okončanje korišćenja gotovine u vozilima rezultiralo je smanjenjem vremena praznog hoda vozila, te značajno doprinelo ekonomizaciji potrošnje goriva. Snažno podržavajući ekološku, ekonomsku i kulturnu održivost svim svojim aplikacijama, kent kart je pokazao svoju odlučnu posvećenost tako što je stekao pravo da bude “član održivog transporta” na svetskom kongresu UITP-a održanom u Dubaiju, nakon potpisivanja relevantne deklaracije.

Politika Bezbednosti Informacija

kent kart je potvrdio da ispunjava uslove sistema upravljanja bezbednošću informacija; da nastavlja da bude posvećen efikasnosti i stalnom razvoju; da ispunjava zahteve koji se odnose na bezbednost informacija uzimajući u obzir pravne obaveze i obaveze vezane za korisnike, kao i postojeće i moguće rizike u okviru svoje politike bezbednosti informacija i obaveštava zainteresovane strane. Okvir za upravljanje rizicima obuhvata definisanje rizika vezanih za bezbednost informacija, kao i procenu i obradu. Procena rizika, deklaracija promenljivosti i plan obrade rizika definišu način na koji se kontrolišu rizici po bezbednost informacija. Sektor za sistem upravljanja bezbednošću informacija odgovoran je za upravljanje ovim planom i njegovom realizacijom.

kent kart izjavljuje da je menadžment posvećen primeni i kontroli „politike bezbednosti informacija“ i primeni neophodnih sankcija u slučaju kršenja bezbednosnih pravila. Svi koji koriste infrastrukturu za obradu informacija i pristupaju izvorima informacija, obavezni su da pruže informacije u privatnoj i elektronskoj prepisci i u razmeni informacija sa trećim stranama, i da prave rezervnu kopiju obrađenih informacija prema stepenu važnosti; moraju preduzeti mere bezbednosti utvrđene prema nivoima rizika; moraju prijaviti slučajeve kršenja bezbednosti informacija i obavestiti dotične jedinice; i potrebno je preduzeti mere kako bi se takve povrede/kršenja izbegla. Interni izvori informacija u preduzeću (saopštenja, dokumenti, itd.) se ne smeju prosleđivati neovlašćenim trećim licima. Informatički izvori preduzeća neće se koristiti za aktivnosti kojima bi se kršili zakoni Republike Turske i srodni propisi. Svi zaposleni kompanije i spoljni saradnici definisani od strane BGYS-a obavezni su da se pridržavaju ove politike i BGYS-ovih politika, kao i procedura i direktiva u vezi sa ovom politikom.